Algemene voorwaarden

Artikel 1. Algemene bepalingen

1.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen van en overeenkomsten aangegaan met Artègo NL Cosmetics BV, handelend onder de naam Artègo Hair Professional. Deze BV is ingeschreven bij de Kamer van koophandel onder nummer 53346211 en biedt haar producten aan via www.artego.care . Aan een verwijzing door koper naar eigen of andere algemene voorwaarden komt geen werking toe, tenzij de toepasselijkheid daarvan uitdrukkelijk door Artègo NL Cosmetics BV is aanvaard.

1.2 Waar in deze algemene voorwaarden wordt gesproken over 'koper' wordt bedoeld de natuurlijke persoon of rechtspersoon, die blijkens de opdrachtbevestiging aan Artègo NL Cosmetics BV opdracht verleent tot het leveren van professionele kappersproducten.

Artikel 2. Aanbod en aanvaarding

2.1 Alle aanbiedingen, via haar webshop uitgebracht door Artègo NL Cosmetics BV., kunnen slechts worden aangemerkt als een vrijblijvende uitnodiging om een bestelling te plaatsen.

2.2 Artègo NL Cosmetics BV geeft op haar website een zo volledig mogelijke omschrijving van de aangeboden artikelen. De beschrijving is voldoende gedetailleerd om een goede beoordeling van het aanbod door koper mogelijk te maken. Als Artègo NL Cosmetics BV daarbij gebruik maakt van afbeeldingen, dan vormen deze een waarheidsgetrouwe weergave van de artikelen. Kennelijke vergissingen of fouten alsmede geringe afwijkingen van de geleverde artikelen ten opzichte van de weergegeven aanbiedingen binden Artègo NL Cosmetics BV niet en geven koper geen aanspraak op ontbinding en/of schadevergoeding. Mocht er sprake zijn van een beperkte geldigheidsduur van een aanbieding dan zal dit uitdrukkelijk worden vermeld.

2.3 Een koopovereenkomst komt eerst tot stand nadat koper via de website een bestelling heeft geplaatst en Artègo NL Cosmetics BV deze bestelling uitdrukkelijk heeft aanvaard. Deze aanvaarding geschiedt middels het (automatisch) verzenden van een elektronische opdrachtbevestiging naar het door koper opgegeven e-mailadres.

2.4 Artègo NL Cosmetics BV treft passende technische en organisatorische maatregelen ter beveiliging van de elektronische overdracht van data en zorgt hij voor een veilige webomgeving. Indien de koper elektronisch kan betalen, zal de ondernemer daartoe passende veiligheidsmaatregelen in acht nemen.

2.5 Artègo NL Cosmetics BV kan zich binnen wettelijke kaders - op de hoogte stellen of de koper aan zijn betalingsverplichtingen kan voldoen, alsmede van al die feiten en factoren die van belang zijn voor een verantwoord aangaan van de overeenkomst op afstand. Indien Artègo NL Cosmetics BV op grond van dit onderzoek goede gronden heeft om de overeenkomst niet aan te gaan, is hij gerechtigd gemotiveerd een bestelling of aanvraag te weigeren of aan de uitvoering bijzondere voorwaarden te verbinden.

Artikel 3: Levering en verzending

3.1 De door koper bestelde artikelen worden zo spoedig mogelijk doch uiterlijk binnen 30 dagen na het tot stand komen van de overeenkomst door of namens Artègo NL Cosmetics BV bij koper afgeleverd. Wordt deze termijn overschreden dan heeft koper het recht de overeenkomst per e-mail office@artego.care te ontbinden. Reeds verrichte betalingen worden alsdan binnen 30 dagen na ontbinding door Artègo NL Cosmetics BV aan koper gerestitueerd.

3.2 Aflevering vindt plaats op het door koper opgegeven adres. Na aflevering op dit adres gaat het risico over op koper en is Artègo NL Cosmetics BV niet langer aansprakelijk voor vermissing, beschadiging en andere schadeoorzaken. Is koper inmiddels verhuisd of is het adres anderszins niet correct dan komt e.e.a. voor risico van koper en komen de eventuele extra afleverkosten voor diens rekening.

Artikel 4. Herroeping

4.1 Koper heeft het recht om de gesloten koopovereenkomst binnen een termijn van 14 werkdagen na ontvangst van de bestelde artikelen te herroepen. Deze herroeping dient uitdrukkelijk plaats te vinden per e-mail office@artego.care.

4.2 In geval van herroeping dient koper de ontvangen artikelen op eigen kosten retour te zenden en wel binnen 14 dagen nadat hij of zij de herroeping aan Artègo NL Cosmetics BV heeft kenbaar gemaakt.

4.3 Binnen deze 14 dagen zal koper zorgvuldig omgaan met het product en de verpakking. Koper zal het product slechts in die mate uitpakken of gebruiken voor zover dat nodig is om te kunnen beoordelen of hij het product wenst te behouden. Indien hij van zijn herroepingsrecht gebruik maakt, zal hij het product met alle geleverde toebehoren en zoveel mogelijk in de originele staat en verpakking aan Artègo NL Cosmetics BV retourneren, conform de door Artègo NL Cosmetics BV verstrekte redelijke en duidelijke instructies.

4.4 Artègo NL Cosmetics BV vergoedt alle betalingen van de koper, inclusief eventuele leveringskosten door de ondernemer in rekening gebracht voor het geretourneerde product, onverwijld doch binnen 14 dagen volgend op de dag waarop de koper hem de herroeping meldt. Tenzij Artègo NL Cosmetics BV aanbiedt het product zelf af te halen, mag hij wachten met terugbetalen tot hij het product heeft ontvangen of tot de koper aantoont dat hij het product heeft teruggezonden, naar gelang welk tijdstip eerder valt.

4.5 Als de koper heeft gekozen voor een duurdere methode van levering dan de goedkoopste standaardlevering, hoeft Artègo NL Cosmetics BV de bijkomende kosten voor de duurdere methode niet terug te betalen.

4.6 Niet in aanmerking komend voor het gebruikmaken van het herroepingrecht en tevens retourneren van de aangekochte producten, zijn producten die a. door Artègo NL Cosmetics BV tot stand zijn gebracht overeenkomstig specificaties van koper; b. duidelijk persoonlijk van aard zijn; c. snel kunnen bederven of verouderen; d. Verbruiksartikelen (zoals shampoos, stylingproducten,etc.) kunnen alleen herroepen worden indien deze niet gebruikt zijn en de verzegeling niet verbroken is.

Artikel 5. Prijzen

5.1 Koper is voor de levering van de bestelde artikelen de in de opdrachtbevestiging opgenomen prijs verschuldigd.

5.2 Alle door Artègo NL Cosmetics BV genoemde prijzen zijn in euro's, exclusief omzetbelasting (BTW), tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven.

5.3 De kosten voor aflevering zijn niet in de prijs inbegrepen. Deze kosten worden afzonderlijk opgegeven.

Artikel 6. Betaling

6.1 De door Artègo NL Cosmetics BV geleverde artikelen dienen te worden betaald binnen 14 dagen na aflevering. Koper zal door Artègo NL Cosmetics BV vooraf worden geïnformeerd over de mogelijke wijzen van betaling.

6.2 Artègo NL Cosmetics BV is gerechtigd gehele of gedeeltelijke vooruitbetaling van koper te verlangen.

6.3 Na het verstrijken van de onder 6.1 genoemde betalingstermijn verkeert de koper van rechtswege in verzuim en is hij of zij over de opeisbare vordering wettelijke handelsrente (professionele kopers) of de wettelijke rente (particulieren) verschuldigd.

6.4 Indien koper niet tijdig aan zijn betalingsverplichting(en) voldoet, is deze, nadat hij door Artègo NL Cosmetics BV is gewezen op de te late betaling en Artègo NL Cosmetics BV koper een termijn van 14 dagen heeft gegund om alsnog aan zijn betalingsverplichtingen te voldoen, na het uitblijven van betaling binnen deze 14-dagen-termijn, over het nog verschuldigde bedrag de wettelijke rente verschuldigd en is Artègo NL Cosmetics BV gerechtigd de door hem gemaakte buitengerechtelijke incassokosten in rekening te brengen. Deze incassokosten bedragen maximaal: 15% over openstaande bedragen tot € 2.500,=; 10% over de daaropvolgende € 2.500,= en 5% over de volgende € 5.000,= met een minimum van € 40,=.

Artikel 7. Retourbeleid en klachten

7.1 Bij zichtbare gebreken moet koper terstond doch uiterlijk binnen 8 werkdagen nadat de bestelde artikelen zijn afgeleverd per e-mail (office@artego.care) retourneren, waarna de klacht met bekwame spoed door Artègo NL Cosmetics BV in behandeling zal worden genomen.

7.2 Na verloop van gemelde termijnen worden klachten niet meer in behandeling genomen en heeft koper zijn of haar rechten terzake verwerkt.

7.3 Koper is in geen geval gerechtigd om de betaling van openstaande facturen op te schorten en/of over te gaan tot verrekening vanwege gebreken en/of andere klachten met betrekking tot de door Artègo NL Cosmetics BV geleverde artikelen.

Artikel 8. Garantie

8.1 Op de door Artègo NL Cosmetics BV geleverde artikelen is uitsluitend een expliciete garantie van toepassing, indien en voor zover deze wordt gegeven door de producent van de geleverde artikelen.

8.2 De eventuele garantie is niet van toepassing, indien de geleverde artikelen zijn beschadigd of anderszins niet (meer) voldoen aan de in redelijk daaraan te stellen eisen als een gevolg van onoordeelkundig gebruik danwel opzet of grove schuld aan de zijde van koper. Ook in geval er slechts sprake is van normale slijtage kan geen beroep worden gedaan op de garantiebepaling.

Artikel 9. Aansprakelijkheid, exoneratie en vrijwaring derden

9.1 Artègo NL Cosmetics BV is slechts aansprakelijk voor de als een rechtstreeks gevolg van een aan haar toe te rekenen tekortkoming door koper geleden of te lijden schade. In alle gevallen is de schade beperkt tot ten hoogste de opdrachtsom c.q. het factuurbedrag, tenzij er aan haar zijde sprake is van opzet of grove schuld.

9.2 Artègo NL Cosmetics BV is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, zoals bedrijfsschade (stagnatie, stillegging productie), winstderving, etc. Ook is zij nimmer aansprakelijk voor daden of nalatigheden van door haar ingeschakelde derden of andere willekeurige derden.

9.3 Artègo NL Cosmetics BV is in geen geval aansprakelijk voor schade, veroorzaakt door het niet deugdelijk functioneren van door haar bij de totstandkoming en de uitvoering van de overeenkomst gebruikte apparatuur, software, gegevensbestanden, registers of andere zaken, evenals voor schade veroorzaakt door computervirussen en het onderscheppen van datatransmissies van e-mail verkeer.

Artikel 10. Overmacht

10.1 Indien Artègo NL Cosmetics BV niet in staat is aan één of meerdere verplichtingen uit de koopovereenkomst te voldoen tengevolge van feiten of omstandigheden die buiten haar macht zijn gelegen, is zij ter zake de uitvoering van deze overeenkomst, afgezien van hetgeen hiervoor is bepaald, niet aansprakelijk voor eventuele schade aan de zijde van koper en zijn beide partijen gerechtigd om de overeenkomst zonder gerechtelijke tussenkomst geheel of gedeeltelijk (schriftelijk) te ontbinden.

10.2 Onder genoemde feiten en omstandigheden zijn, naast bijv. vertragingen bij derden/ toeleveranciers, machinebreuk, stroomstoringen, stakingen, brand en natuurrampen, ook begrepen wettelijke en andere overheidsmaatregelen die aan nakoming in de weg staan.

Artikel 11. Eigendomsvoorbehoud

11.1 De door Artègo NL Cosmetics BV geleverde artikelen blijven haar eigendom, zo lang koper al het door hem of haar aan Artègo NL Cosmetics BV verschuldigde - rente en kosten alsmede betalingen vanuit eerdere transacties daaronder begrepen - niet heeft voldaan.

11.2 Indien koper in gebreke is met de nakoming van zijn of haar verplichtingen is Artègo NL Cosmetics BV te allen tijde gerechtigd om de door haar geleverde artikelen terug te halen. Koper is alsdan verplicht om hieraan zijn of haar volledige medewerking te verlenen.

Artikel 12. Insolventie

Zowel Artègo NL Cosmetics BV als koper hebben het recht de overeenkomst onmiddellijk geheel of gedeeltelijk (schriftelijk) en zonder schadeplichtig te zijn te ontbinden, in geval de andere partij in staat van surséance van betaling of in staat van faillissement verkeert.

Artikel 13. Persoonsgegevens

De door koper verstrekte persoonsgegevens zullen door Artègo NL Cosmetics BV worden verwerkt en opgenomen in een bestand. Zij zal zich bij de verwerking en het gebruik van deze gegevens houden aan de geldende privacy wetgeving en een eventueel door haar opgestelde privacy verklaring.

Artikel 14. Bevoegde rechter en toepasselijk recht

Op alle overeenkomsten met Artègo NL Cosmetics BV. is Nederlands recht van toepassing.

Artikel 15. Identiteit van de ondernemer

Artègo NL Cosmetics BV
Handelend onder de naam Artègo Hair Professional
Muskushouwsestraat 38
6666 MC Heteren Nederland

 

care for beauty banner